Nhập số điện thoại không khoảng trắng, không dấu phân cách.
Chỉ nhập năm sinh. Vd: 1985
Vd: Hà Nội
Vd: Kế toán, thợ may, từng làm nhân viên siêu thị...
Tổng giá trị tài sản mà cá nhân và gia đình hiện đang sở hữu