Nhập số điện thoại không khoảng trắng, không dấu phân cách.