Nhập số điện thoại không khoảng trắng, không dấu phân cách.
Vd: Hà Nội
Vd: Kế toán, thợ may, từng làm nhân viên siêu thị...