Nhập số điện thoại không khoảng trắng, không dấu phân cách.
Chỉ nhập năm sinh. Vd: 1985
Vd: Hà Nội
Vd: Nhân viên văn phòng, Kế toán, Thợ may, Từng làm nhân viên siêu thị...
Giá trị tài sản mà cá nhân và gia đình hiện đang sở hữu
Lucky Wheel 02/24